ဓါတ္ပံုမ်ားU Kyaw Nyein welcoming Thai Leader
Daw Nwe Nwe Yi receiving order of White Elephant 2rd class From Thai Prime Minister Pibun
U Kyaw Nyein, wife Daw Nwe Nwe Yi and Prime Minister Chou in Peking
U Kyaw Nyein during 1936 Student strike at HQ
Aung San AtLee In LondonU Kyaw Nyein On Europe Military Mission with General Kyaw Zaw

No comments:

Post a Comment